Правила внутрішнього розпорядку для працівників апарату Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

 


І. Загальні положення
1. Правила внутрішнього службового розпорядку державних службовців Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації (далі – Правила) розроблені відповідно до Закону України «Про державну службу», Типових правил внутрішнього службового розпорядку, затверджених Наказом Національного агентства України з питань державної служби від 03 березня 2016 року №50, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 березня 2016 року за №457/28587 та Положення про Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 11 січня 2013 року № 11.
2. Правила визначають загальні положення щодо організації внутрішнього службового розпорядку Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації, режим роботи, умови перебування державних службовців в Департаменті культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації та забезпечення раціонального використання робочого часу.
3. Правила доводяться до відома всіх державних службовців Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації під підпис.

ІІ. Загальні правила етичної поведінки
1. Державні службовці Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.
2. Державні службовці Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.
3. Державні службовці Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.
4. Державні службовці Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації під час виконання своїх посадових обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.

ІІІ. Робочий час і час відпочинку
1. Тривалість робочого часу державних службовців Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації становить 40 годин на тиждень.
2. Для державних службовців Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з тривалістю роботи 8 годин на день, вихідні дні – субота і неділя.
Режим роботи в Департаменті культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації встановлюється згідно з чинним законодавством наказом директора Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації.
У зв’язку зі службовою необхідністю може встановлюватись інший режим роботи відповідно до законодавства про працю.
3. Початок та кінець робочого часу, перерва, що надається для відпочинку і харчування, встановлюються для державного службовця з урахуванням режиму роботи Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації.
Тривалість перерви для відпочинку та харчування становить 60 хвилин. Перерва не включається в робочий час, і державні службовці можуть використовувати її на свій розсуд. На цей час вони можуть відлучатися з місця роботи.
4. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.
5. Забороняється відволікати державних службовців від виконання їх посадових обов’язків.
6. Облік робочого часу в Департаменті культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації здійснюється у відповідному табелі обліку використання робочого часу.
7. Вихід державного службовця за межі адміністративної будівлі у робочий час зі службових питань відбувається з відома його безпосереднього керівника.

ІV. Порядок повідомлення державним службовцем про свою відсутність
1. Державний службовець повідомляє свого безпосереднього керівника про свою відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншим доступним способом.
2. У разі недотримання державним службовцем вимог пункту 1 цього розділу складається акт про відсутність державного службовця на робочому місці.
3. У разі ненадання державним службовцем доказів поважності причини своєї відсутності на роботі він повинен подати письмові пояснення на ім’я директора Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації щодо причин своєї відсутності.

V. Перебування державного службовця в Департаменті культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу
1. Для виконання невідкладних завдань державний службовець може залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за наказом директора Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації, про який повідомляється профспілковий комітет первинної профспілкової організації, в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу відповідно до законодавства.
Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного державного службовця не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.
2. Директор Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації за потреби може залучати державних службовців до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні.
Чергування державного службовця після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який розробляється головним спеціалістом з питань персоналу і затверджується директором Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації за погодженням з профспілковим комітетом первинної профспілкової організації.
3. У графіку чергування зазначаються: завдання, яке потребує виконання, відповідальний державний службовець, його посада, місце, дата та строк чергування.
4. У разі залучення до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні державного службовця, якого не включено до графіка, наступного робочого дня після чергування відповідна інформація подається директору Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації для внесення в установленому порядку відповідних змін до такого графіка.
5. У разі залучення державного службовця до роботи понад установлену тривалість робочого дня в Департаменті культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації запроваджується підсумований облік робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала норми тривалості робочого часу.
За роботу в зазначені дні (час) державним службовцям надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами державних службовців.
6. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

VІ. Порядок доведення до відома державних службовців нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень
1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома державних службовців шляхом ознайомлення у паперовій або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення.
Підтвердженням може слугувати підпис державного службовця (у тому числі як відповідального виконавця) на документі, у журналі реєстрації документів або відповідний електронний цифровий підпис, який підтверджує ознайомлення з певним службовим документом в електронній формі.
2. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома державного службовця шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях або шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації.

VІІ. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки
1. Директор Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.
Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки має здійснювати особа, на яку покладені відповідні функції.
2. Державний службовець повинен дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.
3. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються державним службовцем, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.
4. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в Департаменті культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації відповідає директор Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації та визначена ним відповідальна особа, на яку покладено такий обов’язок.

VIІI. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна державним службовцем
1. Державний службовець зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно уповноваженій особі. Уповноважена особа зобов’язана прийняти справи і майно.
2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою, головним спеціалістом з питань персоналу та державним службовцем, який звільняється.
Один примірник акта видається державному службовцю, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи цього державного службовця.

ІХ. Прикінцеві положення
1. Недотримання вимог правил внутрішнього службового розпорядку є підставою для притягнення державного службовця до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.
2. Питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього службового розпорядку, вирішуються директором Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації, а у випадках, передбачених чинним законодавством, - спільно або за згодою з профспілковим комітетом первинної профспілкової організації.
 

 

QR-код посилання на сторінку.
Скористайтеся програмою для сканування штрих-кодів на телефоні.