П О Л О Ж Е Н Н Я
про Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації

 


1. Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації (далі – Департамент), утворюється головою Чернігівської обласної державної адміністрації, входить до її складу і в межах Чернігівської області забезпечує виконання покладених на Департамент завдань.

2. Департамент підпорядковується голові Чернігівської обласної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Міністерству культури України.

3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови Чернігівської обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

4. Основним завданням Департаменту є забезпечення реалізації державної політики у сфері культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, музейної справи, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин на території Чернігівської області.

5. Департамент відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:
1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;
2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
3) надає адміністративні послуги;
4) аналізує стан та тенденції культурного розвитку у межах Чернігівської області та вживає заходів до усунення недоліків;
5) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку Чернігівської області;
6) вносить пропозиції щодо проекту обласного бюджету;
7) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
8) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;
9) розробляє проекти розпоряджень голови обласної держадміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;
10) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
11) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної держадміністрації, проектів наказів керівника апарату обласної держадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;
12) бере участь у підготовці звітів голови обласної держадміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;
13) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної держадміністрації;
14) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
15) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
16) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
17) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;
18) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;
19) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
20) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;
21) здійснює повноваження, делеговані Чернігівською обласною радою Чернігівській обласній державній адміністрації;
22) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
23) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
24) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
25) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
26) забезпечує захист персональних даних;
27) забезпечує діяльність базової мережі закладів культури відповідно до «Порядку формування базової мережі закладів культури», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 №984, Законів України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» від 05.10.2000 №2017-ІІІ, «Про культуру» від 14.12.2010 №2778-VІ;
28) сприяє створенню єдиного культурологічного простору, збереженню цілісної культурної політики шляхом створення умов щодо рівноправного розвитку всіх видів мистецтва та закладів незалежно від форм власності;
29) формує конкурентно-спроможне мистецьке середовище шляхом створення власного мистецького продукту;
30) забезпечує в установленому порядку підготовку і проведення в місті та області державних свят і культурно-мистецьких заходів, в тому числі регіональних, міжнародних та всеукраїнських;
31) організовує та здійснює культурне співробітництво із зарубіжними країнами, містами-побратимами, міжнародними організаціями;
32) здійснює координацію зовнішніх зв’язків закладів культури міста та області;
33) здійснює координацію шефської роботи з організації та проведення культурно-мистецьких заходів, концертів за участю професійних та аматорських творчих колективів для з’єднань, військових частин, установ та організацій Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України;
34) забезпечує діяльність мистецьких шкіл області шляхом створення умов для виявлення обдарованих дітей і молоді та рівного доступу до отримання дітьми області мистецької освіти;
35) бере участь у здачі вистав, концертних програм, аналізує їх проведення, контролює роботу художніх рад театрально-видовищних підприємств, надає допомогу театрально-видовищним підприємствам у розробці сценаріїв, творчих планів, проведенні фестивалів, оглядів, конкурсів, творчих вечорів, аналізує проведення цих заходів;
36) реалізує заходи, які посилюють роль бібліотек як інформаційних та просвітницьких центрів (наукові конференції, круглі столи, семінари);
37) сприяє відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій, звичаїв та обрядів, художніх промислів і ремесел;
38) створює сприятливі умови для утвердження української мови в суспільному житті, збереження і розвитку етнічної, мовної і культурної самобутності національних меншин;
39) здійснює контроль за дотриманням законодавства щодо прав національних меншин, свободи світогляду і віросповідання та про релігійні організації;
40) забезпечує гармонізацію міжнаціональних відносин, збереження і розвиток етнічної самобутності національних меншин, а також задоволення національно-культурних потреб українців, які проживають за межами України, зміцненню їх зв'язків з Україною;
41) розробляє та здійснює заходи щодо забезпечення умов для відродження і розвитку культури української нації, культурної самобутності національних меншин, які проживають в області;
42) сприяє організації підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації працівників галузі;
43) веде облік (реєстр) релігійних організацій, що діють на території області та культових будівель і споруд, що належать релігійним організаціям та/або використовуються ними;
44) здійснює державну реєстрацію юридичних осіб – релігійних організацій;
45) у рамках державної реєстрації релігійних організацій:
- забезпечує прийом документів, поданих для державної реєстрації;
- державну реєстрацію юридичних осіб – релігійних організацій;
- ведення Єдиного державного реєстру та надання відомостей з нього;
- формування та зберігання реєстраційних справ;
46) запобігає будь-яким проявам релігійної винятковості та нетерпимості до невіруючих або віруючих інших віросповідань, зневажливого ставлення до почуттів громадян, розпалюванню ворожнечі та ненависті на релігійному ґрунті;
47) здійснює заходи для забезпечення гарантованого громадянам права на свободу світогляду, створення віруючим умов і можливостей для сповідання їх релігії, об’єднання у релігійні громади, інші релігійні організації;
48) сприяє налагодженню взаєморозуміння між релігійними організаціями різних віросповідань та конфесій, вирішення спірних міжцерковних питань;
49) запобігає втручанню органів державної влади і об’єднань громадян у проваджену відповідно до законодавства діяльність релігійних організацій, а також втручанню релігійних організацій у діяльність державних органів і об’єднань громадян та інших релігійних організацій;
50) сприяє на прохання місцевих релігійних організацій проведенню ними публічних богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та процесій, а також паломництву віруючих;
51) сприяє будівництву, ремонту та реставрації культових будівель;
52) сприяє участі релігійних організацій (на їх прохання) у міжнародних релігійних форумах, налагодженню їх зв’язків із зарубіжними релігійними організаціями;
53) надає організаційно-методичну допомогу зацікавленим підприємствам, установам, організаціям та фізичним особам у сфері туризму;
54) здійснює аналіз стану та тенденцій розвитку матеріально-технічної бази для розміщення, харчування, транспортного, торгівельного, медичного, спортивного, культурного обслуговування туристів;
55) організовує роботу з надання пропозицій щодо облаштування мережі міжнародних транспортних коридорів об’єктами туристичної інфраструктури на території області, залучення інвестицій для розвитку сфери туризму;
56) координує в межах повноважень діяльність суб’єктів туристичної сфери з питань обслуговування туристів;
57) забезпечує удосконалення інформаційно-презентаційної діяльності;
58) забезпечує організацію статистичного обліку і звітності в галузі культури і туризму;
59) забезпечує участь у здійсненні соціальної реклами туристичних ресурсів, в утворенні відповідних інформаційних центрів та проводить видавничу діяльність;
60) забезпечує представлення області на національних та міжнародних туристичних виставках в Україні та за її межами;
61) здійснює розгляд документів фізичних та юридичних осіб для включення до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів як суб’єкта кінематографії;
62) веде облік музейних закладів області;
63) надає відповідні дозволи на тимчасову видачу музейних предметів поза межами музеїв музеям обласного підпорядкування;
64) погоджує призначення на посади та звільнення з посади керівників відповідних структурних підрозділів районних державних адміністрацій та міських рад;
65) укладає контракти з керівниками закладів культури, крім керівників театрів та вищих навчальних закладів у сфері культури, за результатами конкурсного добору згідно чинного законодавства;
66) здійснює контроль за виконанням законів України «Про охорону культурної спадщини», «Про охорону археологічної спадщини», інших нормативно-правових актів про охорону культурної спадщини;
67) подає пропозиції Міністерству культури України про занесення (вилучення) об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, про внесення змін до нього та про занесення відповідної території до Списку історичних населених місць України і Списку охоронюваних археологічних територій України;
68) забезпечує юридичним та фізичним особам доступ до інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих пам’яток України та інформації щодо програм та проектів будь-яких змін у зонах охорони пам’яток та історичних ареалах населених місць;
69) організовує та координує роботу з визначення меж територій пам’яток місцевого значення та затвердження їх зон охорони;
70) встановлює режим використання пам’яток місцевого значення, їх територій, зон охорони;
71) веде облік, забезпечує захист об’єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження;
72) забезпечує виготовлення, складання і передачу Міністерству культури України наукової документації з описами та фіксацією об’єктів культурної спадщини, а в разі отримання дозволу на їх переміщення (перенесення) – демонтаж із їх елементів, які становлять культурну цінність, з метою збереження;
73) організовує розробку та погодження відповідних програм охорони культурної спадщини;
74) погоджує відповідні програми та проекти містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт на території області, а саме в зонах охорони пам’яток місцевого значення, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць, програм та проектів, реалізація яких може позначитися на стані пам’яток місцевого значення, їх територій і зон охорони;
75) погоджує проекти (технічну документацію) землеустрою щодо відведення земельних ділянок відповідно до вимог Земельного кодексу України;
76) надає дозволи на проведення робіт на пам’ятках місцевого значення (крім пам’яток археології), їхніх територіях та в зонах охорони, на щойно виявлених об’єктах культурної спадщини;
77) надає дозволи на відновлення земляних робіт після завершення охоронних археологічних досліджень на пам’ятках археології місцевого значення;
78) погоджує відчуження або передачу пам’яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління;
79) надає довідки щодо можливості викупу земельної ділянки;
80) погоджує містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, реалізація яких може позначитися на стані пам’яток місцевого значення, їх територій і зон охорони;
81) реєструє Відкриті листи і дозволи на право проведення досліджень на археологічних пам’ятках;
82) організовує та координує діяльність замовника щодо укладення контрактів на виявлення, дослідження, консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування об’єктів культурної спадщини та інші заходи щодо охорони культурної спадщини;
83) призначає відповідні охоронні заходи на пам’ятках місцевого значення та їхніх територіях у разі виникнення загрози їхнього руйнування або пошкодження внаслідок дії природних факторів чи проведення будь-яких робіт;
84) видає приписи щодо охорони пам’яток місцевого значення, припинення робіт на пам’ятках, їхніх територіях та в зонах охорони, якщо ці роботи здійснюються за відсутності затверджених або погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених чинним законодавством дозволів або з відхиленням від них;
85) укладає охоронні договори на пам’ятки;
86) управляє в порядку, встановленому законом, історико-культурними заповідниками державного чи місцевого значення;
87) застосовує фінансові санкції за порушення вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини»;
88) забезпечує в установленому порядку організацію та координацію діяльності щодо виготовлення, встановлення та утримання охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам’ятках або в межах їх територій;
89) інформує Міністерство культури України про пошкодження, руйнування, знищення, загрозу або можливу загрозу щодо пошкодження, руйнування, знищення пам’яток національного значення, розташованих на території області;
90) затверджує реставраційні завдання на дослідження і проектування, експертизу та погодження науково-проектної документації на консервацію, реставрацію, реабілітацію, ремонт та пристосування об’єктів культурної спадщини місцевого значення;
91) здійснює популяризацію охорони культурної спадщини в області;
92) виконує інші функції.

6. Департамент для здійснення повноважень та виконання визначених завдань має право:
1) одержувати в установленому законодавством порядку від структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань, що належать до його компетенції, спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);
3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної державної адміністрації з питань розвитку культури, туризму області та інших, що належать до компетенції Департаменту;
4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;
5) організовувати і проводити форуми, конференції, семінари, наради, засідання за «круглим столом» та інші заходи з питань, що належать до компетенції Департаменту.

7. Департамент в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації та її апаратом, органами місцевого самоврядування, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

8. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Чернігівської обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Міністерством культури України в установленому законодавством порядку.

9. Директор Департаменту:
1) здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність перед головою Чернігівської обласної державної адміністрації за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в Департаменті.
2) здійснює повноваження керівника державної служби в Департаменті:
- організовує планування роботи з персоналом Департаменту, зокрема організовує проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» і «В», забезпечує прозорість і об’єктивність таких конкурсів відповідно до вимог Закону України «Про державну службу»;
- забезпечує планування службової кар’єри, планове заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі;
- забезпечує своєчасне оприлюднення та передачу центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, інформації про вакантні посади державної служби з метою формування єдиного переліку вакантних посад державної служби, який оприлюднюється;
- призначає громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби категорій «Б» і «В» Департаменту, звільняє з таких посад відповідно до Закону України «Про державну службу»;
- присвоює ранги державним службовцям Департаменту, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В»;
- забезпечує підвищення кваліфікації державних службовців Департаменту;
- здійснює планування навчання персоналу Департаменту з метою вдосконалення рівня володіння державною мовою;
- здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни в Департаменті;
- розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців Департаменту, які обіймають посади державної служби категорій «Б» і «В»;
- приймає у межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців Департаменту, які обіймають посади державної служби категорій «Б» і «В»;
- здійснює добір працівників, які не є державними службовцями;
- забезпечує дотримання працівниками правил внутрішнього службового та трудового розпорядку;
- створює належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення;
- здійснює інші повноваження відповідно до Закону України «Про державну службу» та інших законів України;
3) подає на затвердження голові обласної державної адміністрації Положення про Департамент;
4) затверджує посадові інструкції працівників Департаменту та розподіляє обов’язки між ними;
5) планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації;
6) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;
7) звітує перед головою Чернігівської обласної державної адміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи;
8) може входити до складу колегії Чернігівської обласної державної адміністрації;
9) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії Чернігівської обласної державної адміністрації питань, що належать до компетенції Департаменту, та розробляє проекти відповідних рішень;
10) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
11) представляє інтереси Департаменту у відносинах з Міністерством культури України, центральними органами виконавчої влади, структурними підрозділами Чернігівської обласної державної адміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності за доручення керівництва обласної державної адміністрації;
12) видає в межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання.
Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальному органі Міністерства юстиції у Чернігівській області;
13) подає на затвердження голови обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
14) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою обласної державної адміністрації кошторису Департаменту, має право підпису платіжних, розрахункових, інших фінансових і банківських документів; укладає договори, видає довіреності;
15) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;
16) діє без довіреності від імені Департаменту, представляє його інтереси в судах, органах державної влади і місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами;
17) вносить пропозиції голові обласної державної адміністрації щодо укладення та розірвання контрактів з керівниками підприємств, установ та організацій у сфері культури, що належать до сфери управління Чернігівської обласної державної адміністрації.

10. Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою Чернігівської обласної державної адміністрації, Міністерством культури України відповідно до повноважень.

11. Директор Департаменту може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади директором Департаменту відповідно до законодавства про державну службу.

12. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників і видатки на утримання Департаменту, у межах відповідних бюджетних призначень, визначає голова обласної державної адміністрації.

13. Штатний розпис та кошторис Департаменту затверджує голова обласної держадміністрації за пропозиціями директора Департаменту відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.

14. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту, обговорення найважливіших напрямів його діяльності утворюється колегія у складі директора Департаменту (голова колегії), його заступників за посадою, а також інших працівників Департаменту. До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів Чернігівської обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій області, науково-дослідних установ, громадських організацій, навчальних закладів, інших підприємств, установ.
Склад колегії затверджує голова Чернігівської обласної державної адміністрації за поданням директора Департаменту.
Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу директора Департаменту.

15. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах Державної казначейської служби, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням та власні бланки.

16. Департамент є неприбутковою установою. Доходи або майно Департаменту не підлягають розподілу між його засновниками або членами, посадовими особами, між будь-якими іншими особами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника або члена такої неприбуткової організації, її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).
Доходи (прибутки) Департаменту використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

17. У разі ліквідації Департаменту його активи не можуть перерозподілятись між членами організації посадовими особами і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідно до виду або зараховані до доходу бюджету.
У разі ліквідації Департаменту його майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

 

Директор Департаменту культури і
туризму, національностей та релігій
обласної державної адміністрації
О. ЛЕВОЧКО

 

 

QR-код посилання на сторінку.
Скористайтеся програмою для сканування штрих-кодів на телефоні.