Департамент є спеціально уповноваженим органом охорони культурної спадщини в частині пам’яток археології, історії та монументального мистецтва Чернігівської обласної державної адміністрації.

До складу Департаменту входить управління культури, мистецтв та фінансово-економічних питань та управління туризму, релігій, національностей та охорони культурної спадщини.

Основними завданнями Департаменту є:
1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;
2) забезпечує в межах своїх повноважень захист прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
3) забезпечує доступність усіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина України;
4) сприяє загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного різноманітного національного культурного продукту;
5) аналізує стан та тенденції культурного розвитку області та вживає заходів щодо усунення недоліків;
6) надає адміністративні послуги у встановленому порядку;
7) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку області;
8) вносить пропозиції щодо проекту відповідного обласного бюджету;
9) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
10) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;
11) розробляє проекти розпоряджень голови облдержадміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;
12) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
13) готує самостійно або разом з іншим структурним підрозділом інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові облдержадміністрації;
14) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання та протидії корупції;
15) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
16) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
17) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
18) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;
19) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
20) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
21) забезпечує захист персональних даних;
22) забезпечує вільний розвиток культурно-мистецьких процесів;
23) сприяє збереженню культурної спадщини.

Департамент відповідно до покладених на нього завдань:
1) розробляє та вносить до облдержадміністрації пропозиції (програми) щодо розвитку культури, туризму, охорони культурної спадщини, культури української нації, культурної самобутності національних меншин;
2) сприяє формуванню репертуару театрів, кінотеатрів, кіно-і відео установок, концертних організацій і мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музеїв, бібліотек, організації виставок, розповсюдженню кращих зразків національного кіномистецтва, відродженню та розвитку народних художніх промислів,
3) здійснює керівництво та надає організаційно-методичну допомогу закладам культури, що знаходяться в його підпорядкуванні;
4) проводить та бере участь в організації і проведенні фестивалів, свят, конкурсів, оглядів аматорської народної творчості, виставки творів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, туристичних заходів, в тому числі регіональних, міжнародних та всеукраїнських;
5) створює сприятливі умови для утвердження української мови в суспільному житті, збереження і розвитку етнічної, мовної і культурної самобутності національних меншин;
6) здійснює контроль за дотриманням законодавства щодо прав національних меншин, свободи світогляду і віросповідання та про релігійні організації;
7) забезпечує гармонізацію міжнаціональних відносин, збереження і розвиток етнічної самобутності національних меншин, а також задоволення національно-культурних потреб українців, які проживають за межами України, зміцненню їх зв'язків з Україною;
8) розробляє та здійснює заходи щодо забезпечення умов для відродження і розвитку культури української нації, культурної самобутності національних меншин, які проживають в області;
9) здійснює організацію за дотриманням фінансової дисципліни в закладах культури, що знаходяться в його підпорядкуванні;
10) сприяє організації підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації працівників галузі;
11) веде облік (реєстр) релігійних організацій, що діють на території області та культових будівель і споруд, що належать релігійним організаціям та/або використовуються ними;
12) запобігає будь-яким проявам релігійної винятковості та нетерпимості до невіруючих або віруючих інших віросповідань, зневажливого ставлення до почуттів громадян, розпалюванню ворожнечі та ненависті на релігійному грунті;
13) здійснює заходи для забезпечення гарантованого громадянам права на свободу світогляду, створення віруючим умов і можливостей для сповідання їх релігії, об’єднання у релігійні громади, інші релігійні організації;
14) сприяє налагодженню взаєморозуміння між релігійними організаціями різних віросповідань та конфесій, вирішення спірних міжцерковних питань;
15) запобігає втручанню органів державної влади і об’єднань громадян у проваджену відповідно до законодавства діяльність релігійних організацій, а також втручанню релігійних організацій у діяльність державних органів і об’єднань громадян та інших релігійних організацій;
16) сприяє на прохання місцевих релігійних організацій проведення ними публічних богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та процесій, а також паломництву віруючих;
17) сприяє будівництву, ремонту та реставрації культових будівель;
18) сприяє участі релігійних організацій (на їх прохання) у міжнародних релігійних форумах, налагодження їх зв’язків із зарубіжними релігійними організаціями;
19) контролює дотримання законодавства щодо публічного показу та розповсюдження кіно-відеофільмів у кіно-відеомережі;
20) надає організаційно-методичну допомогу зацікавленим підприємствам, установам, організаціям та фізичним у сфері туризму;
21) здійснює аналіз стану та тенденцій розвитку матеріально-технічної бази для розміщення, харчування, транспортного, торгівельного, медичного, спортивного, культурного обслуговування туристів;
22) організовує роботу з надання пропозицій щодо облаштування мережі міжнародних транспортних коридорів об’єктами туристичної інфраструктури на території області, залучення інвестицій для розвитку сфери туризму;
23) координує діяльність суб’єктів туристичної сфери з питань обслуговування туристів;
24) забезпечує удосконалення інформаційно-презентаційної діяльності;
25) забезпечує організацію статистичного обліку і звітності в галузі культури і туризму;
26) надає дозвіл на здійснення туристичного супроводу фахівцям туристичного супроводу;
27) забезпечує участь у здійсненні соціальної реклами туристичних ресурсів, в утворенні відповідних інформаційних центрів та проводить видавничу діяльність;
28) забезпечує представлення області на національних та міжнародних туристичних виставках в Україні та за її межами;
29) вживає заходів для зміцнення міжнародних та міжрегіональних культурних зв’язків відповідно до законодавства та в межах компетенції;
30) сприяє діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств та інших громадських організацій, що функціонують у сфері культури і мистецтв;
31) погоджує призначення на посади та звільнення з посади керівників відповідних структурних підрозділів районних державних адміністрацій та міських рад;
32) призначає на посади та звільняє з посади керівників обласних підвідомчих установ згідно із законодавством;
33) подає пропозиції Міністерству культури України про занесення (вилучення) об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України та про занесення відповідної території до Списку історичних населених місць України і Списку охоронюваних археологічних територій України;
34) організовує та координує діяльність замовника щодо укладення угод з консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту, пристосування об’єктів культурної спадщини, виявлення та дослідження пам’яток археології й інші заходи щодо охорони культурної спадщини;
35) забезпечує юридичним та фізичним особам доступ до інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих пам’яток України та інформації щодо програм та проектів будь-яких змін у зонах охорони пам’яток та історичних ареалах населених місць;
36) організовує та координує роботу з визначення меж територій пам’яток місцевого значення та затвердження їх зон охорони;
37) встановлює режим використання пам’яток місцевого значення, їх територій, зон охорони;
38) веде облік, забезпечує захист об’єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження;
39) забезпечує виготовлення, складання і передачу Міністерству культури України наукової документації з описами та фіксацією об’єктів культурної спадщини, а в разі отримання дозволу на їх переміщення (перенесення) – демонтаж із їх елементів, які становлять культурну цінність, з метою збереження та подальшого використання;
40) організовує, розробляє та погоджує відповідні обласні програми охорони культурної спадщини в межах своєї компетенції згідно з чинним законодавством, координує розроблення та погодження місцевих програм;
41) готує та подає на розгляд облдержадміністрації пропозиції з необхідними розрахунками для надання бюджетних асигнувань на проведення науково-дослідних, проектних, ремонтно-реставраційних робіт на об’єктах культурної спадщини;
42) погоджує відповідні програми та проекти містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт на території області, а саме в зонах охорони пам’яток місцевого значення, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць, програм та проектів, реалізація яких може позначитися на стані пам’яток місцевого значення, їх територій і зон охорони;
43) надає висновки про погодження місця розташування об’єктів, погодження проектів (технічної документації) із землеустрою щодо відведення земельних ділянок;
44) погоджує відчуження або передачу пам’яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління;
45) призначає відповідні охоронні заходи на пам’ятках місцевого значення та їхніх територій у разі виникнення загрози їхнього руйнування або пошкодження внаслідок дії природних факторів чи проведення будь-яких робіт;
46) затверджує реставраційні завдання на дослідження і проектування, експертизу та погодження науково-проектної документації на консервацію, реставрацію, реабілітацію, ремонт та пристосування об’єктів культурної спадщини місцевого значення;
47) надає дозволи на проведення робіт на пам’ятках місцевого значення (крім пам’яток археології), їхніх територіях та в зонах охорони, у тому числі на роботи з консервації, реставрації, реабілітації, ремонту та пристосування;
48) реєструє відкриті листи і дозволи на право проведення досліджень на археологічних пам’ятках;
49) видає приписи щодо охорони пам’яток місцевого значення, припинення робіт на пам’ятках, їхніх територіях та в зонах охорони, якщо ці роботи здійснюються за відсутності затверджених або погоджених з центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених чинним законодавством дозволів або з відхиленням від них;
50) надає відповідні дозволи на відновлення земляних робіт після проведення охоронних археологічних досліджень;
51) організовує та координує укладення охоронних договорів на пам’ятки;
52) забезпечує в установленому порядку виготовлення, встановлення та утримання охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних надписів, позначок на пам’ятках або в межах їх територій;
53) здійснює популяризацію охорони культурної спадщини в області;
54) видає довідки до грошової оцінки об’єктів культурної спадщини, містобудівних обґрунтувань і обмежень щодо можливості проведення містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт, реалізація яких може позначитись на стані пам’яток місцевого значення, їх територій і зон охорони;
55) погоджує на стадії проектування відведення земельних ділянок під містобудівні, шляхові, меліоративні та землевпорядні роботи після їх археологічного дослідження;
56) інформує Міністерство культури України про пошкодження, руйнування, знищення, загрозу або можливу загрозу щодо пошкодження, руйнування, знищення пам’яток національного значення, розташованих на території області;
57) формує та подає в установленому порядку Міністерству культури України пропозиції щодо:
- надання творчим колективам статусу академічного;
- відзначення працівників підприємств, установ та організацій у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України державними нагородами і відомчими відзнаками, застосовує інші форми заохочення;
58) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

Департамент для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:
1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);
3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи облдержадміністрації у сфері культури, туризму, релігії, національностей, охорони культурної спадщини;
4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системи зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;
5) безумовного доступу до об’єктів культурної спадщини з метою обстеження, ознайомлення зі станом збереження, характером та способом використання, ведення реставраційних робіт, одержання відповідних даних, наукового вивчення;
6) припиняти будівельні, земляні, водні, шляхові та інші роботи на об’єктах культурної спадщини, в межах їх територій і охоронних зон, у разі виникнення загрози щодо пошкодження та руйнування об’єктів культурної спадщини та видавати дозволи на продовження вказаних робіт після виконання охоронних досліджень та заходів щодо збереження пам’яток, крім пам’яток національного значення;
7) створювати в установленому порядку комісії, творчі колективи, експертні групи із здійснення заходів щодо охорони, обліку, реставрації, вивчення та популяризації пам’яток культурної спадщини;
8) укладати договори з благодійними фондами про спільну діяльність в охороні культурної спадщини щодо оплати за рахунок благодійних внесків робіт з відтворення, реставрації та охорони пам’яток і об’єктів культурної спадщини;
9) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.
Правила внутрішнього розпорядку для працівників апарату Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. У відповідності до статті 58 Конституції України обов’язок і справа честі кожного здатного до праці громадянина України – сумлінна праця в обраній ним галузі суспільно корисної діяльності, додержання трудової дисципліни.
2. Трудова дисципліна забезпечується створенням необхідних організаційних та економічних умов для нормальної високопродуктивної роботи, свідомим ставленням до праці, методами переконання, виховання, а також заохочення за сумлінну працю. До порушників трудового розпорядку застосовуються заходи дисциплінарного впливу.
3. Правила внутрішнього трудового розпорядку мають на меті забезпечити зміцнення виробничої дисципліни, створення умов для виконання державними службовцями і всіма працівниками апарату Департаменту культури і туризму, національностей та релігій своїх функціональних обов’язків, збереження державної власності, повне і раціональне використання робочого часу, дотримання правил протипожежної безпеки і охорони праці, створення належних санітарно-гігієнічних умов праці.

ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ НА РОБОТУ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ
4. Прийняття на роботу працівників, а також:
прийняття на державну службу на посади, які передбачені статтею 25 Закону України „Про державну службу”, здійснюється за загальним правилом прийому
5 Прийняття на державну службу на посади, передбачені статтею 25 Закону України „Про державну службу”, здійснюється на конкурсній основі. Порядок проведення конкурсу для вступу на державну службу регулюється Положенням, затвердженим Кабінетом Міністрів України (№ 169 від 15.02.2002 р.).
Дані про вакансії посад державних службовців підлягають публікації не пізніше як за один місяць до проведення конкурсу.
6. Громадяни України, які вперше зараховуються на державну службу, приймають Присягу.
7. При прийнятті на державну службу може встановлюватися випробування терміном до шести місяців.
8. При прийнятті на роботу забороняється вимагати від громадян відомостей про їх партійну та національну приналежність, походження та документи, подання яких не передбачено законодавством /ст.22 КЗпП України/.
Не допускається будь-яке пряме або не пряме обмеження прав чи встановлення прямих або непрямих переваг при прийнятті на роботу залежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, роду та характеру знань, місця проживання /ст.22 КЗпП України/.
9. Не можуть бути призначені на посаду державних службовців особи, які:
визнані у встановленому порядку недієздатними;
мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;
у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, які є їх близькими родичами чи свояками;
в інших випадках, встановлених законами України.
11.При прийнятті на роботу працівник, який відповідає за роботу з кадрами, зобов’язаний зажадати від осіб, які поступають на роботу, перелік таких документів:
- трудову книжку, оформлену у встановленому порядку. Особи, які вперше влаштовуються на роботу і не мають трудової книжки, повинні пред’явити паспорт, диплом або інші документи про освіту чи професійну освіту. Військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України та інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України, пред’являють військовий квиток;
- особовий листок, автобіографію, паспорт;
- диплом про одержану освіту чи професійну підготовку.
12. Зарахування на роботу/для державних службовців/після проходження конкурсу оформлюється наказом.
У наказі повинно бути вказано: управляння, відділ та посада /робота/ на яку приймається особа, дата зарахування на посаду; ранг/для державних службовців/ та доплата за вислугу років /для службовців та державних службовців, якщо вони мали відповідний стаж роботи в органах державної виконавчої влади/. На підставі цього наказу вноситься запис до трудової книжки працівника.
13. Приймаючи працівника на роботу, адміністрація зобов’язана ознайомити його з:
- дорученою роботою, умовами оплати праці, правами та обов’язками;
- правилами внутрішнього трудового розпорядку;
- проінструктувати з правилами санітарії та гігієни праці, протипожежної охорони та інших правил охорони праці.
14. На всіх прийнятих на роботу заводиться особові картки /типова форма Т-2, яка затверджена Мінстатом України/, на державних службовців форма П-2ДС.
15. Звільнення з посади може здійснюватися тільки з підстав, передбачених законодавством.
16. Працівник має право звільнитися з посади, попередивши адміністрацію письмово за два тижні тільки з підстав передбачених чинним законодавством.
Звільнення працівника з ініціативи адміністрації допускається у випадках передбачених чинним законодавством України /ст. 40, ст. 41 КЗпП України/.
17. У день звільнення спеціаліст з кадрових питань зобов’язаний видати працівникові його трудову книжку з внесенням до неї записом про звільнення. Записи про звільнення мають відповідати чинному законодавству з посиланням на відповідно статтю та пункт КЗпП України:
- порушення умов реалізації права на державну службу /ст.4 Закону України про державну службу/.
- недотримання пов’язаних із проходженням державної служби вимог, передбачених ст. 16 цього Закону;
- досягнення державним службовцем граничного віку проходження державної служби /ст. 23 Закону України „Про державну службу”/.
- виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню державного службовця на державній службі /ст. 12 Закону України „Про державну службу”/;
- відмови державного службовця від прийняття або порушення Присяги, передбаченою ст. 17 Закону України „Про державну службу”;
- неподання або подання державним службовцем неправдивих відомостей щодо його походів, передбачених ст. 13 Закону України „Про державну службу”.

ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ АПАРАТУ
18. Основними обов’язками працівників є:
- додержання Конституції України, Закону України „Про державну службу” та інших актів законодавства України;
- забезпечення ефективної роботи та виконання поставлених завдань;
- не допущення порушення прав і свобод людини;
- безпечне виконання покладених на них службових обов’язків, своєчасне і точне виконання рішень, розпоряджень і вказівок своїх керівників;
- збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стала їм відома під час виконання обов’язків державної служби, а також інформації, яка згідно з законодавством не підлягає розголошенню;
- постійне вдосконалення організації своєї роботи і підвищення професійної кваліфікації, ініціатива і творчість у роботі.
19. У разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству, працівник зобов’язаний невідкладно в письмовій формі доповісти про це посадовій особі, яка дала доручення, а у разі наполягання на його виконанні – повідомити вищу за посадою особу.
20. Кожен працівник зобов’язаний берегти державну власність, повністю виконувати вимоги охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами, інструкціями, наказами, розпорядженнями, тримати в порядку і чистоті своє робоче місце, не порушувати санітарних правил в усьому приміщенні, утримуватися від дій, які заважають іншим працівникам виконувати свої обов’язки.
21. Коло обов’язків /робіт/, що виконує кожен працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією і посадовими інструкціями, затвердженими в установленому порядку.

ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ
22. Адміністрація зобов’язана:
- належно організовувати роботу працівників – так, щоб кожен з них працював за своєю спеціальністю і кваліфікацією;
- закріпити за кожним працівником певне робоче місце і ділянку роботи;
- зміцнювати трудову та виробничу дисципліну;
- неухильно дотримуватись законів і правил з охорони праці, суворо дотримуватися встановленого розпорядку робочого дня;
- виплачувати заробітну плату у відповідності з чинним законодавством;
- систематично знайомити працівників з тими завданнями, які стоять перед головним управлінням.
23. Свої стосунки з колективом адміністрація погоджує з профспілковим комітетом апарату Департаменту культури і туризму, національностей та релігій .

РОБОЧИЙ ЧАС І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ
Час початку роботи - о 8.00
Час закінчення роботи - о 17.00
Тривалість перерви в роботі - з 13.00 до 14.00

Напередодні святкових і неробочих днів /ст. 73 КЗпП/ тривалість роботи працівників скорочується на одну годину.

24. Забороняється в робочий час:
- відривати працівників від їх безпосередньої роботи для виконання громадських обов’язків;
- скликати збори, засідання та будь-які наради з громадських справ.

ЗАХОДИ ЗАОХОЧЕННЯ
25. За успішне і сумлінне виконання своїх посадових обов’язків, багаторічну бездоганну роботу, здобуті досягнення застосовуються заходи заохочення:
- нагородження Почесними грамотами Міністерства культури і туризму України, облдержадміністрації, обласної ради, Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації;
- оголошення подяки голови облдержадміністрації, Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації;
- видача грошової премії.
Заохочення застосовується адміністрацією разом або за погодженням з профспілковим комітетом.
26. Заохочення оголошується наказом в урочистій обстановці і заноситься до трудової книжки працівника у відповідності з правилами її ведення.
27. За виконання особливо важливих завдань державному службовцю може бути присвоєний черговий ранг достроково в межах відповідної категорії посад.
За сумлінну працю державному службовцю при виході на пенсію може бути присвоєно черговий ранг поза межами відповідної категорії посад.
За особливі заслуги державні службовці і працівники представляються до державних нагород та присвоєння почесних звань.

СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ
28. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких видів стягнення:
а/ догана;
б/ звільнення.
Зазначені стягнення застосовуються адміністрацією.
29. Стягнення оголошуються наказом і повідомляється працівникові під розписку.
30. За прогул без поважних причин, зроблений працівником, застосовується один з таких заходів:
- дисциплінарне стягнення, передбачене пунктом 22;
- звільнення з роботи з відміткою в трудовій книжці, що працівника звільнено за прогул без поважних причин.
31. Дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дні його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.
Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.
32. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.
33. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни та виявив себе сумлінним працівником, то стягнення може бути зняте до закінчення року.
34. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення, зазначені в цих правилах, до працівника не застосовуються.
35. Для державних службовців, крім дисциплінарних стягнень, передбачених чинним законодавством про працю України, можуть застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу:
- попередження про неповну службову відповідальність;
- затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.
36. До державних службовців застосовуються дисциплінарні стягнення за невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов’язаних з проходженням державної служби, а також за вчинок, який дискредитує його як державного службовця.

QR-код посилання на сторінку.
Скористайтеся програмою для сканування штрих-кодів на телефоні.