23 червня виповнюється 100 років з часу ухвалення 1 Універсалу Української Центральної Ради

Працівники Центру правової інформації підготували книжкову виставку " Перший Універсал Української Центральної Ради та його історичне значення".
17 березня 1917 року в Києві було створено Українську Центральну Раду (УЦР) – національний політичний центр, згодом перший український парламент, який керував національно-визвольним рухом українського народу, а потім і відродженою державою – Українською Народною Республікою (УНР).
За весь час свого існування Центральна Рада видала чотири Універсали (державно-політичні акти), які визначили етапи Української держави – від автономної до самостійної.
Перший універсал Української Центральної ради — державно-політичний акт, універсал Центральної ради. Прийнятий 10 (23) червня 1917 року в Києві. Повна назва — Універсал Української Центральної Ради до українського народу, на Україні й по-за Україною сущого.
Своїм І Універсалом, 23 червня 1917 року, УЦР фактично проголосила автономію України. Потім сформувала Генеральний Секретаріат на чолі з Володимиром Винниченком – перший уряд України.

Виставка буде корисною для студентів історичних факультетів, викладачів та всіх хто цікавиться історією країни.
Список літератури:
1. 1. Верстюк, В. Ф. Діячі Української Центральної Ради : бібліогр. довід. / В. Ф. Верстюк, Т. С. Осташко ; НАН України, Укр. міжнар. ком. з питань науки і культури. - Київ : [б. в.], 1998. - 254, [1] с.
2. Верестюк, В. Ф. Українська Центральна Рада : навч. посіб. / В. Ф. Верестюк ; [ред. В. Мороз]. - Київ : Заповіт, 1997. - 341 с.
3. Грабовський С. Нариси з історії українського державотворення - Київ: Генеза, 1995. - 608 с.
4. Грушевський, Михайло Сергійович. Ілюстрована історія України з додатками та доповненнями / Михайло Грушевський ; [уклад.: Й. Й. Брояк, В. Ф. Верстюк ; пер. з рос. Салівон К. Ф.]. - Донецьк : БАО, 2008. - 733, [1] с. : іл.
5. Губарев, В. К. Історія України: універс. ілюстр. довід. / [В. К. Губарев ; пер. з рос. Губаревої Б. М.]. - Донецьк : БАО, 2008. - 573 с.
6. Енциклопедія історії України : [у 10 т.] / НАН України, Ін-т історії України ; ред. рада: В. М. Литвин (голова) [та ін.] ; редкол.: В. А. Смолій (голова) [та ін.]. - Київ : Наукова думка, 2003 -
Т. 8 : Па - Прик / [авт. кол.: В. С. Александрович та ін.]. - 2011. - 508, [10] с. : іл.
7. Іванов, В. М. Історія держави і права України : навч. посіб. / В. М. Іванов. - Київ : Атіка, 2003. - 416 с.
8. Історія України / уклад. Баженко В. Г. - Київ : Унія, 2002. - 287, [1] с.
9. Історія України : джерел. літопис / за ред. В. І. Червінського, М. І. Обушного. - Київ : Дирекція ФВД, 2008. - 799 с.
10. Котова, Н. О. Історія України : навч. посіб. / Н. О. Котова. - Харків : Одіссей, 2005. - 415 с.
11. Нариси з історії української державності (XX століття) [Текст] / [В. М. Бодрухин та ін.] ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. - Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2001.
12. Новий довідник. Історія України / [упоряд.: С. Крупчан та ін.]. - Київ : КАЗКА, 2005. - 722 с.
13. Новітня історія України (1900-2000) : підруч. для іст. спец. вищ. навч. закл. / [А. Г. Слюсаренко, В. І. Гусев, В. П. Дрожжин та ін.]. - Київ : Вища школа, 2000.
14. Політична історія України. XX століття : у 6 т. / В. Ф. Верстюк, В. Ф. Солдатенко ; ред. І. Ф. Курас ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. - Київ : Генеза, 2002 - 2003.
Т. 2 : Революція в Україні: політико-державні моделі та реалії (1917-1920). - 2003. - 479, [1] с.
15. Сергійчук, В. Неусвідомлення України. Ставлення світу до Української державності: погляд у 1917-1921 роки з аналізом сьогодення / В. Сергійчук. - Львів : Свічадо, 2002. - 703 с.
16. Тисяча років української суспільно-політичної думки : у 9 т. Т. 6. 90-ті роки XIX - 20-ті роки XX ст. / [редкол.: Т. Гунчак (голова) та ін. ; упорядкув. та прим.: Т. Гунчака, Р. Сольчаника ; ред. тому В. Полковенко]. - Київ : Дніпро, 2001. - 518, [1] с.
17. Українське державотворення. Невитребуваний потенціал : слов.-довід. / [голов. ред. М. Тимошик ; авт. О. М. Мироненко та ін.]. - Київ : Либідь, 1997.
18. Україна: антологія пам'яток державотворення Х - XX ст. : дорога до себе : у 10 т. / [редкол.: Дзюба І. М. та ін.]. - Київ : Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2008 - 2009. - Президентський фонд Леоніда Кучми "Україна". - ISBN 978-966-500-291-8.
Т. 7 : Відродження української державності / [упорядкув., передм. та прим. Д. Павличка]. - 2008. - 703 с.
19. Юридична енциклопедія. Т. 4. Н - П / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; [редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін.]. - Київ : Українська енциклопедія імені М. П. Бажана, 2002. - 717, [1] с.Додано: 13-Чер-17 23:25

Всього коментарів: 0
Ім'я *:
Email:
Підписка:1
Код *: